سایر خدمات

مجالس و مهمانی ها

خانه ی تاریخی بخردی می تواند برای جشن های عروسی و یا گردهمآیی های تا حداکثر ۲۵ نفر استفاده شود.


همچنین حیاط این خانه به عنوان کافه تریای تابستانه استفاده می گردد.